hiem side map kontakt

Wolkom op de thůsside fân Feanwâlsterwâl

Feanwâldsterwâl,

is in doarp dat foar in part yn de gemeente Dantumadiel leit en foar in part
yn Tytsjerksteradiel.

   " Feanwâlsterwâl " A little town in the northern part of the NetherlandsFeanwâldsterwâl, de streek


huisje nr. 324 wat aan de Streek stond.
Hier woonden Klaas Vellinga en Tjitske vd Meer met de bern.
met dank aan Petra Vellinga.


Harm (links) en Roel (rechts) met de petroleumkar, rechts op de foto het huis van Ebele en Atsje
Mei dank oan  Jeltsje fân Bauke` Maei +


De Familie (Bouke) Westra van de streek. Bouke stond bekend onder de naam Bouke Beton                       
daar hij jaren bij de b.v. aannemings en handelmij v.h. Kolik en Co te Leeuwarden
als uitvoerder werkte in de beton, heeft onder anderen de brug naar de streek toe onder zijn hoede gehad.zicht op hűs Egbert en Durkje, Jan Jager


Huis van Ebele en Atsje wordt afgebroken.


En de Wâdlsters binne tűk en ivrich.
Dat docht faek bliken.
Sa hat mem fan de hege betonnen kant ôf hjir gjin muoite om op it iis to kommen.
Der is in iistrep makke, dy’t ek foar de lytskes goede tsjinsten docht.
Foar Cor en Hilda Elzinga fan De Streek is it sa gjin probleem om op de iisflier yn de Wâdlsterfeart to kommen


zicht op Hűs Ebele en Atsje 


U heb zicht op het smelpaad


Jan de Jager (+) woonde ook op de streek.


Feanwadldsterwdl yn’e winter: in mearke allyk.
De pleatsen under in sműk snietek en fierder alles wyt.
En de Wâlsterfeart klear oar de minsken op redens.
Men hat der dúdlik in baen op frij makke, al wurdt er op it stuit, dat de foto makke is, gjin drok  gebrük fan makke.De Wâl is moai, net allinne simmers, ek yn’e winterpronk.

 

Navigatie
· hiem
· iisclub
· kafee
· fierljeppen
· de streek
· de wâl
· spoarbręge
· doarpsfeest
· beropsfisker
· helling
· De Freia

Feanwâldsterwâl

Geen activiteiten op de Wal, natuurlijk kunt u altijd terecht in Hotel-Café 't Dűke-Lűk meer..   


Feanwâldsterwâl contact webmaster Email
hiem · nijs · fytser · links · bűtenfjild · foto's · skidnis · bedriuwen · fideo · fryskegroun
Copyright 2008 -- Feanwâldsterwâl.nl