hiem side map kontakt

Wolkom op de thŻsside fan Feanw‚ldsterw‚l

Feanw‚ldsterw‚l,

is in doarp dat foar in part yn de gemeente Dantumadiel leit en foar in part
yn Tytsjerksteradiel.

   " Feanw‚lsterw‚l " A little town in the northern part of the Netherlands


2017 nov.

nieuwe sponsoring website feanwaldsterwal

 

Feanwaldsterwal 18 sep. 2011

Eindelijk was het zover, Feanwaldsterwal heeft de dorps status weer terug .

Foto's door Nienke Dijkstra Klik hier!!!!

 

 

Beste dorpsgenoten van Feanw‚ldsterw‚l,

Het is gelukt, Feanw‚ldsterw‚l heeft de dorpsstatus gekregen. Dit bijzondere feit willen we graag met alle
inwoners van ons dorp vieren en daarom is er een feestje!

DATUM: ZAT 17 SEPTEMBER 2011

LOCATIE: DE WAL 34 (BIJ DANIEL DE JAGER)

Programma:
14.00 uur Kermis met o.a. zweef, schiettent,kop van jut
16.00-17.30 Receptie met muzikale omlijsting
20.30-01.00 Live muziek in de tent

Het is een unieke gebeurtenis, het eerste dorpsfeest van Feanw‚ldsterw‚l. Hier wil toch iedereen bij zijn? Dus
wij zien je graag op 17 september. Ook oud W‚ldsters zijn van harte welkom.

Feestcommissie Feanw‚ldsterw‚l, contactpersoon: Klaas Idzerda, 06-53270028.

Ps. Binnenkort komen wij langs voor een vrijwillige bijdrage. Wij rekenen op uw medewerking.


Juli 2011

 

Dec.2008 Juli 2011

Beste bewoners van Feanw‚ldsterw‚l.

Graag willen we jullie allemaal op de hoogte brengen over de Dorpstatus voor Feanw‚ldsterw‚l.
Na vele jaren acties vanaf december 2008 tot juli 2011 via de media en de politieke partijen is het ons dan
toch gelukt om de voorlopige (symbolische) Dorpstatus voor ons dorp Feanw‚ldsterw‚l te bemachtigen.
Dat dit niet gemakkelijk werd verkregen is een ieder wel duidelijk geworden.
Het “symbolisch” heeft alleen te maken dat we niet aan de TNT eenheden (huizen) voldoen,
maar zodra wij tot ťťn gemeente behoren krijgen we ook een eigen postcode.
Het succes is er niet minder om.
We mogen vanaf nu Feanw‚ldsterw‚l weer als dorp op het adres vermelden.
Het Actiecomitť hoopt natuurlijk dat iedereen vanaf nu Feanw‚ldsterw‚l dan ook gebruikt als postadres.
Voor de inkomende post zal het nog wel even duren voordat dit administratief in orde is.
Langs deze weg willen we alle bewoners van Feanw‚ldsterw‚l maar ook oud dorpsbewoners welke het comitť een
warm hard toedroegen en steunden en voor de vele kaarten welke we mochten ontvangen bedanken.
Dat we dit niet zo maar aan ons voorbij kunnen laten gaan,spreekt voor zich.
Het Comitť heeft versterking gezocht onder de bewoners en er is spontaan een Feest Commissie Feanw‚ldsterw‚l
ontstaan.
Na verschillende vergaderingen in de vakantie is er een aantrekkelijk programma voor zaterdag 17 september
a.s. tot stand gekomen.
U kunt dit volledige programma elders in dit blad lezen.
Natuurlijk gaat dit wat geld kosten maar door zelfwerkzaamheid en een intekenlijst huis aan huis, waar
natuurlijk ieder een bedrag op inschrijft, hopen we genoeg geld binnen te krijgen om dit feest te bekostigen.
Graag zien we u allen op 17 september op ons eerste grote dorpsfeest,waar we natuurlijk alle Feanw‚ldsters
maar ook oud Feanw‚ldsters verwachten.
Graag tot ziens op 17 september!

Feestcommissie Feanw‚ldsterw‚l.
Augustus 2011.

Rieka,Anneke,Hans,Sybren,Willem,Durk ,Otto,Klaas.

 

 

7-10-2009
Op link spoarbrÍge staan nieuwe foto's van Pieter en Wietske van der meulen,  van Pieter Hoeksema

Definitive lyst mei Frysktalige strjitnammen gemeente Dantumadiel fÍststeld

Lykas bekend wÍze mei hat de gemeenteried fan Dantumadiel besletten om foar

∑ de namme fan de Gemeente Dantumadeel
∑ de nammen fan de doarpen en buorskippen
∑ de nammen fan de strjitten en diken 

de Frysktalige beneaming te brŻken.

DÍrtroch ferfalle de Nederl‚nske nammen mei yngong fan 1 jannewaris 2009

Wat dit winliken foar jo betsjutte sil, soenen jo neilÍze kinne op de website fan de gemeente 
Dantumadiel: www.dantumadeel.nl en nei 1 jannewaris 2009 www.dantumadiel.eu

Boppedat krije alle hķsh‚ldings foardat it beslķt winliken fan krÍft wurdt, noch in gemeentlik 
skriuwen mei dÍryn it nije adres en tagelyk wurde de gefolgen foar de boarger noch ris neier 
ferdķtst.
Lanlike Űfnimmers fan it gemeentlike adressebest‚n (BelÍstingtsjinst, Sosjale Fersekeringsbank en 
sa) sille per 1 jannewaris 2009 al automatysk gebrŻk meitsje fan de Frysktalige nammen

Op 18 novimber ll. hat it kolleezje fan boargemaster en weth‚lders de definitive lyst mei 
Frysktalige strjitnammen fÍststeld. Dy list treffe jo hjirby oan.

Feanw‚lden/ Feanw‚ldsterw‚l
Goddeloaze Singel 
Oer de bushoeke 
W‚ldwei 
Achterweg Achterwei 
Adriaan Leytenlaan                                     Adriaan Leytenloane 
Ambachtstraat                                            Ambachtstrjitte 
Anthony Fokkerlaan                                    Anthony Fokkerloane 
Buitenveld                                                  BŻtefjild 
Burgemeester Faberweg                              Boargemaster Faberwei 
Cichoreistraat                                             SŻkereistrjitte 
Claercamp                                                 Claercamp 
de Berken                                                  De Bjirken 
de Eiken                                                     De Iken 
de Elzen                                                     De Elzen 
De Fennen                                                  De Finnen 
De Haven                                                   De Haven 
De Hoek                                                     De Hoek 
de Meidoorn                                                De Hagedoarn 
de Vlieren                                                   De Flearen 
De Wal                                                       De W‚l 
de Wilgen                                                   De Wylgen 
De Zwette                                                  De Swette 
Dr. Albert Plesmanlaan                                Dr. Albert Plesmanloane 
Eslawald                                                     Eslaw‚ld 
Falkenaweg                                                Falkenawei 
Feintenslaan                                               Feintensloane 
Freiahof                                                     FreiahŰf 
Gruttostraat                                               Skriesstrjitte 
Heije Schaperlaan                                       Heije Schaperloane 
Hellingstraat                                               Hellingstrjitte 
Hoofdstraat                                                Haadstrjitte 
Idsingha                                                    Idsingha 
IJsbaanstraat                                             Iisbaanstrjitte 
Ir. Dirk Asjeslaan                                       Ir. Dirk Asjesloane 
Jan Flintermanlaan                                     Jan Flintermanloane 
Joh. Prinsstraat                                          Johannes Prinsstrjitte 
Johanneswald                                            Johannesw‚ld 
Juliusstraat                                                Juliusstrjitte 
Kerkpad                                                    Tsjerkepaad 
Kievitlaan                                                  Ljiploane 
Koene Parmentierlaan                                Koene Parmentierloane 
Kuikhorneweg                                            KŻkhernewei 
Leeuwerikstraat                                         Ljurkstrjitte 
Lijsterstraat                                               Lysterstrjitte 
Martin SchrŲderlaan                                   Martin SchrŲderloane 
Meerkoetstraat                                          Markolstrjitte 
Molenstraat                                               MŻnestrjitte 
Monnikenweg                                            Muontsewei 
Nieuweweg                                                Nijewei 
Notaris Straatsmaweg                                Notaris Straatsmawei 
Oosteinde                                                 Oastein 
Pieter de Clercqstraat                                Pieter de Clercqstrjitte 
Pluimzegge                                               Plomsigge 
Priester-akker                                           Prysterikker 
Rijksweg                                                   Rykswei 
Rondweg                                                  RŻnwei 
S. Antonidesstraat                                     S. Antonidesstrjitte 
Schierstins                                                Skierstins 
Schierstinsterdijk                                       Skierstinzerdyk 
Slagvinkstraat                                           Slachfinkstrjitte 
Spoorlaan                                                 Spoarloane 
Stationsweg                                              Stasjonswei 
Stinsweg                                                   Stinswei 
Tjalling Talmastraat                                   Tjalling Talmastrjitte 
Tjipke Postmastraat                                   Tjipke Postmastrjitte 
Tortelduifstraat                                          Toarteldostrjitte 
Veenhout                                                  Feanhout 
Veenpluis                                                  Moark 
Voorpad                                                    Foarpaad 
Watertorenweg                                          Wettertoerwei 
Wielewaalstraat                                         Gielegoustrjitte 
Zuiderweg                                                Suderwei 
Zuivelstraat                                               Suvelstrjitte 
Zwaluwstraat                                             Swellestrjitte


website mede mogelijk gemaakt door Succesor Select BV   www.succesor.com

AANVULLENDE INFO

In het logo van Succesor is een fakkel verwerkt. Bedrijven worden geleid door de directeur-eigenaar, hij of zij is de fakkeldrager van de onderneming. Fakkeldragers lopen voorop en lichten de groep bij, voor het vinden van het juiste pad. Vindt er een bedrijfsopvolging plaats dan spreekt men over hij geeft de fakkel over aan zijn opvolger . Succesor bemiddelt bij het vinden van een nieuwe fakkeldrager.

Er is echter meer dan alleen het vinden van een nieuwe fakkeldrager. Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden u gedurende het gehele traject, van A tot Z, zodat u niet voor onplezierige verrassingen komt te staan.
Voor meer informatie:
Melle. F. Veenstra / Martin C. Brandsma 
Stationsstraat 12
9285 NH BUITENPOST
Telefoon: 0511 - 542910
Fax : 0511 - 544878
Mob: 06 - 2299 2804

 

14-10-2008
De website van Feanw‚ldsterw‚l heeft een update gehad, nog een paar aanpassingen hopend
dat de website weer voldoet aan de eisen van de tijd. Ook dit jaar heeft Succesor select bv weer 
toegezegd om de website te sponsoren.Waarvoor onze hartelijke dank!
Dus een bezoek aan onze sponsor is de moeite waard!

webmaster Feanw‚ldsterw‚l

Te keap

        

Op uitstekende locatie aan klein vaarwater te Veenwoudsterw‚l bevindt zich deze sfeervolle vrijstaande woning (type woudhuis) met ruime achteraanbouw, perceel(tje) weiland en aan de achterzijde prachtig vrij uitzicht over landerijen. Deze goed onderhouden woning is omstreeks 1983 traditioneel gebouwd en in de afgelopen jaren gemoderniseerd en uitgebouwd, waardoor er nu sprake is van een moderne sfeervolle woning.

Meer info: www.jaapkingma.nl
(zoek op veenwouden/veenwoudsterwal)

de enige makelaar die veenwoudsterwal benoemd op zijn website!!!!


12-11-2008

Dinsdag 25 november ledenvergadering ijsclub "Eendracht" Feanw‚ldsterw‚l,
deze zal worden gehouden in Cafť Hotel DŻke LŻk om 19:45 uur.
Contributie voor winter 2008-2009 is weer opgehaald door vrijwilligers.

Na afloop kaarten en sjoelen (inleg 3.00 euro)

Het huidige bestuur van ijsclub ‘Eendracht’ uit Feanw‚ldsterw„l. Gerard Boorsma, Durk van Dijk, Lammert≠Jan Westerlaan, Douwe Graansrna en Jan Leegstra.


baggerwerkzaamheden Veenwoudsterwal

Vanaf maandag 26 februari 2007 begint Wetterskip Frysl‚n in samenwerking met de gemeenten Dantumadeel en Tytsjerksteradiel met baggerwerkzaamheden aan de Veenwoudsterwalvaart en de zijsloot achter de Streek. Naar verwachting zullen de werkzaamheden circa 2 tot 3 weken duren.


wat u moet weten:

- Verkeersmaatregelen Langedijk-Foksegatten: Voor de Langedijk-Foksegatten worden tijdens de uitvoeringperiode verkeersmaatregelen getroffen. Tijdens deze periode geldt voor de Langedijk-Foksegatten ťťnrichtingsverkeer. Inrijden is slechts toegestaan vanuit de richting Hurdegaryp. Het ťťnrich-tingsverkeer geldt van 's ochtends 09.00 - 's middags 15.00 uur.
- Verkeersmaatregelen De Wal en de Streek: De Wal en de Streek kunnen gedurende deze periode tussen 's ochtend 09.00 uur en 's middags 15.00 uur voor het doorgaande verkeer tijdelijk gestremd zijn. De Wal en de Streek zullen bereikbaar blijven voor calamiteiten en voor het laden en lossen van goederen.
- Parkeren: Wij willen u verzoeken om tijdens de uitvoering geen auto's te parkeren langs de Wal.
- Huisvuil: Het ophalen van het huisvuil zal gewoon doorgaan.
- Boten: In de Veenwoudsterwalvaart en de zijsloot achter de Streek liggen enkele boten. Wij verzoeken de eigenaren/gebruikers om de boten vůůr bovengenoemde periode tijdelijk te verwijderen.

Uiteraard proberen wij de overlast door deze werkzaamheden voor u tot een minimum te beperken.

informatie

Voor informatie over en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u terecht bij:

de heer R. Damstra van Wetterskip Frysl‚n tel. nr. 06 46174631


Mevr. Ytsma kreeg het eerste kiewiet ei aan geboden omdat ze de oudste inwoonster is van Veenwoudsterwal.
Het was ook het eerste ei van de buurt, het ei is gevonden door Gooitsen de Vries,
Gooitsen kreeg hier voor de beker van de buurt en natuurlijk kwam hij op de foto met
mevr. Ytsma,  ze waardeerde het heel erg dat zij dit ei kreeg aangeboden.


mevr. Ytsma - Gooitsen de Vries


Dorpsbelang Veenwouden 100 jaar machtsfactor

Dorpsbelang Veenwouden/Veenwoudsterwal maakt zich op voor het honderdjarig bestaan. Met een feestelijke jaarvergadering exact honderd jaar na de oprichting op 21 mei 1901, en een feestje in september.

Door Paul Achterberg

VEENWOUDEN (19-05-2001) - Een aanvaring met de gemeente Dantumadeel stond aan de basis van de oprichting van dorpsbelang Veenwouden/Veenwoudsterwal. De ene straatlantaarn in de beide dorpen moest nodig worden aangevuld met acht extra exemplaren. Dantumadeel wilde niet meewerken. De lantaarns aan en uit doen was okť, maar het dorp moest zelf maar voor de lantaarns zorgen.

Dorpsbelang organiseerde daarop een inzameling. Opbrengst: ƒ104. Niet genoeg, want de lantaarns kostten bij Mohrmann in Leeuwarden ƒ200. Maar dank zij een extra collecte kwam de straatverlichting er uiteindelijk toch. En buurgemeente Tietjerksteradeel gaf wťl subsidie, omdat Veenwoudsterwal deels in die gemeente ligt.

Dorpsbelang heeft zich de afgelopen eeuw met vele zaken beziggehouden. De verharding van wegen, subsidies aan verenigingen en nooddruftige ouders en de komst van gas, water en elektriciteit.

De doelstelling van toen: het bevorderen van de belangen van dorp en haar inwoners, geldt ook nu nog. Al is de basis verbreed tot alle facetten van leefbaarheid. ,,Mar wat is leefberens'', zo vraagt voorzitter Sipke P. Fokkema zich af. ,,Dat is net allinne jild foar winsken ķt it doarp. Jild is in r‚nebetingst. Leefberens is ferdraachsumens en respekt.''

Fokkema vindt dat een dorpsbestuur in de toekomst een belangrijke bijdrage kan leveren aan het lokale bestuur. Formeel heeft Dorpsbelang geen macht maar het kan wel een machtsfactor zijn als belangenbehartiger van het dorp, zo vindt hij.

,,De posysje fan doarpsbelang wurdt earder sterker as swakker. De demokratyske beslķtfoarming is te traag. Beslissingen wurde fertroebele troch partijpolitike belangen. De beslissers sitte te fier fan de werklikheid Űf. In ŻnŰfhinklik doarpsbelang kin de beslķtfoarming ferbetterje.''


De belangenbehartiger is er trots op dat Veenwouden, naast Heerenveen en Leeuwarden, het enige station in Friesland is waar je nog gewoon een treinkaartje aan het VVV-loket op het station kunt kopen. Het VVV-kantoor turfde vorig jaar 10.500 klanten die er een kaartje kochten bij VVV-medewerkster Judy Kamstra.

De notulenboeken uit vervlogen tijden wekken bij Fokkema de indruk dat de gemeente dorpsbelang in de eerste vijftig jaar niet altijd even serieus nam. ,,Mar ek no wurde Űfspraken net altyd neikaam'', zo zegt de scheidend voorzitter.

Hij wijst op de Hoofdstraat die, zo stelt hij, niet volgens afspraak is opgeknapt. ,,Foar de twadde fase sille der noch swiere silen lutsen wurde moatte.''

Dorpsbelang heeft ook in het verleden veel met wegen te maken gehad. ,,De ienichste goeie dyk wie doe de Haadstrjitte, dÍr't de tram troch gie.'' Voor verharding voor andere wegen en paden had de gemeente geen geld.

Zo toog Dorpsbelang in 1923 met een intekenlijst langs de deuren voor de Feintenslaan. De notulen van januari 1924 vermelden dat de inwoners ƒ1633 ophoestten voor de verharding. Uit de kas van dorpsbelang werd er ƒ100 bijgedaan om de rekening te kunnen vereffenen

vrijdag, 06 december 2002   •  © Leeuwarder Courant

Bron:www.Leeuwarder Courant.nl

 

 

Navigatie
· hiem
· iisclub
· kafee
· fierljeppen
· de streek
· de w‚l
· spoarbrÍge
· doarpsfeest
· beropsfisker
· helling
· De Freia

Feanw‚ldsterw‚l

Geen activiteiten op de Wal, natuurlijk kunt u altijd terecht in Hotel-Cafť 't DŻke-LŻk meer..   


Feanw‚ldsterw‚l contact webmaster Email
hiem · nijs · fytser · links · bŻtenfjild · foto's · skidnis · bedriuwen · fideo · fryskegroun
Copyright 2008 -- Feanw‚ldsterw‚l.nl