hiem side map kontakt

Wolkom op de thűsside fan Feanwâldsterwâl

Feanwâldsterwâl,

is in doarp dat foar in part yn de gemeente Dantumadiel leit en foar in part
yn Tytsjerksteradiel.

   " Feanwâlsterwâl " A little town in the northern part of the Netherlands


ijsclub "Eendracht" Veenwoudsterwal Sinds 5  febr. 1879 

VEENWOUDSTERWAL - Er zijn ijsbaanverenigingen, die tijdens de huidige winters weinig van zich laten horen. Bij de ijsclub "Eendracht"te Veenwoudsterwal ligt dat niet aan de gunstige omstandigheden voor ijsvermaak voor verenigingen, die over een baan beschikken. De vereniging te Veenwoudsterwal beschikt niet over een perceel land, wat 's winters tot ijsbaan kan dienen. Daar Veenwoudsterwal geen officiële ijsbaan heeft,maar aangewezen is op minstens 13 cm ijs op de Loden Hel.

De prijzen van de hardrijderijen hingen van oudsher in gebreide zakjes waarvoor plaatselijke vissers zorgden boven op de tapkast van voorheen café Bosma. Wanneer 's avonds tegen achten de prijsuitreiking plaats vond was zo'n bijeenkomst een feest voor allen. De zaal was bij zo'n gebeuren altijd tjokvol. De heer Jochem Westra uit Hurdegaryp was jarenlang ,,de spielman'' geweest. Hij zat doorgaans in de hoek op een stoel, die op een tafel was geplaatst.

In het eerste bestuur kregen zitting de heren Pieter Johannes de Wal, voorzitter. Gerben Ales de Wal, penningmeester. Jan Fransen van Meerlo, secretaris en Gerke Wybes Seinstra. Tot baancommissarissen werden benoemd de heren Sipke Steensma. Fokke Hellinga en Sietse Burema.Bij de start van de vereniging waren er 45 leden en de contributie bedroeg 75 cent (tenei mear)

Keurmeesters waren van oudsher: Willem Hoekstra, Klaas van Meerlo,Jan Dijkstra, Lieuwe van der Wal, Jacob Broersma, Lieuwe van der Veen,Klaas van der Veen.

Namen van vroegere bestuursleden zijn. H. van der Berg, vice voorzitter, Kees Bosma, penningmeester, Sietze Hoogeveen,penningmeester, Willem de Wal, secretaris, Douwe de Wal vice voorzitter, Klaas van der Meer, vice voorzitter. Pieter Joh. de Wal is voorzitter geweest van 1879 - 1899,hij is opgevolgd door Tjeerd Ales de Wal (1899 - 1908) .Tjibbe Willems Hoekstra ( 1908 - 1917 ), Hendrik van der Laan ( 1917 - 1931 ) Sikke Sjoukes Procee ( 1931 - 1970 ). Johannes Wybes Idema ( 1970 - 1978 ) 

‘Eendracht’ vierde jubileum jaar te laat “Hoe minder iis, hoe  rommer de kas”  

FEANWALDSTERWAL- De opkomst viel zaterdagavond een beetje tegen bij het Jubileumfeest van ijsclub ‘Eendracht’ In Feanwâld­sterwâl (het 125-Jarig bestaan, maar feitelijk aI 126 Jaar). Circa hon­derd mensen hadden zich opgegeven, er kwamen tachtig opdagen in de grote zaal van (stam-)café Dűke Lűk. “It stoarme dan ek dat it sawat die”, zegt bestuurslid Gerard Boorsma. Mar gesellich wie it wol, mei twa optredens fan Teake van der Meer en mei sjonger Tinus út Twizelerheide. Twa oere is dy ophâlden, mar doe gie it feest noch troch yn’t kafee”.

Het gevolg van dit feest is wel dat er een flink gat geslagen is in de kas, erkent Boorsma. “It is ienfâldich sa: hoe minder iis, hoe minder wedstriden, dus ek hoe minder prizejild oft wy kwyt binne en hoe mear der oerbliuwt yn’e kas”. Bovendien is ‘Eendracht’ een van de zeldzame ijsclubs in Fryslân zonder eigen ijsbaan. Dus onderhoudskosten heeft de vereniging met circa 245 Ieden niet. De Iaatste Ieden meldden zich vorige week nog aan, zodat ze het feest mee konden ma­ken. Het Iedental van de vereniging blijft maar groeien, ondanks het feit dat er amper nog op natuurijs kan worden geschaatst

Bij kleinere evenementen op natuur­ijs, bijvoorbeeld een wedstrljd voor kinderen, wordt het bevroren water bij café Duke Lűk benut. Voor grotere evenementen, zoals het ‘belslydjeiens, kan ‘Eendracht’ terecht in de ‘Looden HeI’ ten noorden van Feanwâlsterwâl. Maar het Iaatste grote evenement dateert al van 1997. Dat was een fakkeltocht over het ijs in de omgeving van Veenwouden. Kunstijsbaan “Om de jeugd dochs wat te priketjen en gefoelich te meitsjen foar it reedriden, organisearje Wy (it en troch in wedstriid of sa foar de bern op de keunstiisbaan fan Ljouwert. De Ięste kear wie dat in soarte fan ‘Alvestędetocht’, sy koene under it riden dus alve stimpels helje. Sa besykje wy it reedriden dochs geande te hâlden”, aldus Boorsma.  

Dat zoveel mensen met 245 een nieuw record voor de vereniging lid zijn en blijven, heeft ook te maken met de lage contributie, erkent Boorsma. “Dy is no oardel euro yn’t jier, dat is noch wol op te bringen”

De contributie was 126 jaar geleden een daalder, dus anderhalve gulden. Dat was toen een fors bedrag voor ‘de gewone man’. Maar in de vorige eeuw vroor het meer en vaker dan tegenwoordig, dus waren er (relatief) ook meer onkosten. Bovendien was het ledental toen veel kleiner, namelijk 45. 

Fusieplannen? 

Al met al was de goed gevulde kas van ‘Eendracht’ voor de collegavereniging van Veenwouden een aantal jaren geleden mede aanleiding voor gesprekken over een fusie. “Mar sy woene in sadanige ferdieling fan de bestjoerssitten, dat dat foar űs neidielich űtpakte”, vertelt Boorsma. “Sadwaande is der fan in füzje neat op’e hispel kommen”. Met als gevolg dat het 125-jarig jubileum kon worden gevierd. Maar waarom eigenlijk een jaar te laat? “Omdat wy it eins oer de kop sjoen hawwe, as bestjoer. Foarich jier wiene der nochal wat bestjoerswikselingen. Doe hat it nije bestjoer de âlde notulen der ris op neisjoen en die bli­ken, dat de feriening yn febrewaris 1879 oprjochte waard. Doe hawwe wy mar besletten it jubileum te fieren by it 126-jierrich bestean”.

Expositie en films

Zaterdagmiddag, voorafgaand aan de feestavond, werd een receptie gehouden. Daar kwam het bescheiden aantal van ongeveer twintig genodigden. Die konden, met behulp van een ‘beamer’, genieten van enkele oude filmpjes, waarop wedstrijden te zien zijn van 1985 (een hardrijwedstrijd), 1994 (priksleeën) en 1996 (‘belsliydjeien’) te zien zijn. Ook was er een kleine expositie van oude krantenknipsels en foto’s. “Mar foar at de films foelen tige yn’e smaak. Der is al fraach nei kopyën”, weet Boorsma.  

Het huidige bestuur van ijsclub ‘Eendracht’ uit Feanwâldsterwăl. V.I.n.r.: Gerard Boorsma, Durk van Dijk, Lammert­Jan Westerlaan, Douwe Graansrna en Jan Leegstra die al meer dan 20 jaar in het bestuur zit. Voorzitter Van Dijk toont de jubileumtegel, ontvangen van Dorpsbelang Veenwouden.

GvdM.

Bron: weekblad Actief Burgum
www.weekblad-actief.nl

Foto's 125 jarig bestaan klik hier..!!

De ijsbaan van ijsclub de "Eendracht"
LODEN HEL

ijsclub de "Eendracht" te Veenwoudsterwal Wedstrijden op de loden hel met 
enkele bestuursleden, links op de foto Wietze postma deelnemer, midden op
de foto Lieuwe Bosma (+) en Elke Hoekstra (+)bestuur Eendracht 

 

Foto 100 jarig bestaan 5 febr. 1979 men telde toen ongeveer 175 leden
bestuur: van links naar rechts, Jan Westerlaan, 
Johannes Idema, Fred van der Elst, Meint Westra, Elke Hoekstra en Auke Bosma
tenei mear!

Klaas van Meerlo (+)

Fam. van Meerlo De Hoek 8

Anne Nicolaas van Meerlo
Doetje van Meerlo Blümers

Kinderen
Hendrik van Meerlo
Trijntje
Klaske
Elisabeth
Ida
Jantje
Klaas (Keurmeester van de ijsclub "Eendracht")
Bertus
Johanna
Willem

Hendrik en Klaas van Meerlo woonden 
later in het ouderlijke huis op de hoek 8

 

Rinske v.d. Wal op de schaats, ijsbaan de loden hel
Veenwoudsterwal

Navigatie
· hiem
· iisclub
· kafee
· fierljeppen
· de streek
· de wâl
· spoarbręge
· doarpsfeest
· beropsfisker
· helling
· De Freia

Feanwâldsterwâl

Geen activiteiten op de Wal, natuurlijk kunt u altijd terecht in Hotel-Café 't Dűke-Lűk meer..   


Feanwâldsterwâl contact webmaster Email
hiem · nijs · fytser · links · bűtenfjild · foto's · skidnis · bedriuwen · fideo · fryskegroun
Copyright 2008 -- Feanwâldsterwâl.nl