hiem side map kontakt

Wolkom op de thŻsside fan Feanw‚ldsterw‚l

Feanw‚ldsterw‚l,

is in doarp dat foar in part yn de gemeente Dantumadiel leit en foar in part
yn Tytsjerksteradiel.

   " Feanw‚lsterw‚l " A little town in the northern part of the Netherlands


 


van links naar rechts
Foto Zangkoor de Lofstem jaar1960

Voorste rij:Lies Hoekstra, Griet Zijnstra,Leni ?, Mevr Hoeksma, Mevr.Bouwer,
                 Pieterke Viersen,Minke Posma,Hinke Wijnsma,Marie Posma-Paulusma, 
                 Doeke Dam en zijn vrouw Jeltje.Rommert Haarsma,Baukje Ytsma,
                 Anneke v.d.Werf,GeertjeYtsma,Boele v.d.Leest, Roel v.d. Lei.

Achterste rij: ?..,dan de directeur de heer Wybenga met zijn vrouw, Frans Bouwer, Maaike?, Tjits Posma,Alle Ytsma,Hoeksma,Tjalling Posma,?.., klaas Talma,
                     mevr. v.d. Lei, Lies Douma.


Luchtfoto Veenwoudesterwal, onde zicht op de streek


Luchtfoto Veenwoudesterwal, zicht op de w‚l


Luchtfoto Veenwoudesterwal


Luchtfoto Veenwoudesterwal


Halbe Westra aan het paling roken.


School Veenwoudsterwal 20 oktober jaar 1937
van links naar rechts, van boven naar onderen

1e rij:  Juf v/d Meulen,?..,Hennie,Meint Westra,Jaf Namesma,Daniel de Jager,?..,
           Kramer,Meester Banga, Meester Haanstra.
2e rij:  Jeltje Westra,Annie,Aaltje,zuster Aaltje,Martje Westra,Atje v/d Leest,Metje
          Tangeman,Akke de Jager,Renske v/d Leest,Iemkje Talma.
3e rij:  Ezer Paulsema,Sibbele Westra,Renze van Wieren,?.., Fije v/d Mark.
4e rij:  ?..,?..,Boele v/d Leest,?..,?...


School Veenwoudsterwal 3 september jaar 1937
Van links naar rechts, van boven naar onderen.
1de rij: Willem van der Wal, ?..,?.., Imkje Talma, Edzer Paulusma.
2de rij: Meester Gaanstra, juf Namesma, Sibbele Westra,?..,?...,?..,
           Arendje Venema,?..,?..,?..,Meester Kramer.
3de rij: ?..,?..,Halbe Westra,Boukje van Wieren,zuster Boukje,?..,?..,van der Leest,
          Atje van der Leest.
4de rij: ?..,?...,Meint Westra,Jeltje Westra,Meester Banga,?..,?...,Boukje Adema.
5de rij: ?..,?..,?..,?..,met bord,?,MeintjeAdema,?..,?...


Achterste rij van links naar rechts:Juffrouw Haanstra?, A. Hamstra,G.A.v.d.Veen,Pieter Klaver,Koen 
T.v.d.Mark,R.T.Postma,B.Jansma,Meester Banga,Jan Krol.
2e rij Gerard Geerts,J.Vogelzang, A.Sikkema, Y.Posma,?,?,.
voorste rij:L.Hoekstra,R.Veenema,Neeltje de Vries,S.v.d.Wal,?,?,.


Knipcursus van de jaren 1927 en 1928, 
deze cursus werd gehouden bij Zuiderveld "Spoorzicht"

Achterste rij van links naar rechts:
Meester Kramer, Jufr. Nammensma later getrouwd met meester Haanstra,Griet?, Sietske Bos. Elisabeth Postma,Renske Venema,Sybren Venema,Meester Banga,Jufr. Elings.
Volgende rij van links naar rechts: Koen Tijs v.d. Mark,Ymkje,Tine,Lutske,en  Coen van Geert van der Mark,Sjouk en Pier Vellinga voor hen Ynskje Vellinga,Tet Polet.
Volgende rij van links naar rechts:Gerard en Klaas van Dominť Geerts,Piebe v.d.Heide,meester Agema,Metje v.d.Meulen,Ulkje Rijpma.
Voorste rij van links naar rechts:twee Westra's uit Kuikhorne,Wieger Spoelstra half achter de hoed, dan Jan Krol, Fokje Talstra,Lies Hoekstra.


Achter tegen de boom Marten Hoekstra.
Van links naar rechts boven achterste rij: Tietje Postumus,Anna Postumus, Froukje v.d. Wal.
middelste rij van links naar rechts: Boukje v.d. Mark, Wikje en Jeltje Meindertsma, Tietje de Jager en Fokje v.d. Veen.
Voorste rij: Boukje en Joukje Venema, ?, Juf. Nammensma later getrouwd met meester Haanstra, Aaltje Algra, F. Bijlsma,?.


Foto genomen vanonder de spoorbrug richting Cafť


Werknemers spoorstation Veenwouden


van links naar rechts,van boven naar beneden.

1e rij: Hendirk v/d Veen. 
2e rij: ?..,?..,Wieger Hoekstra,?..,?.., Tijs Hoekstra,?..,Meint Westra.
3e rij: ?..,?..,Alle Bosma.

De voetbalvereniging SC Veenwouden begon op een stuk 
weiland achter waar vroeger Piebe van der Heide (Veenwoudsterwal)             
woonde.
Hier ging het dus verder, een nieuw voetbalveld in Veenwouden.
(zou hier graag meer info over willen hebben, wie........)


Voetbal terrein Veenwouden


Uitwedstrijd Veenwoudsterwal- vv Trynwalden
De voetbalvereniging SC Veenwouden begon op een stuk  weiland achter waar vroeger Piebe van der Heide             
woonde te Veenwoudsterwal. Het 1e elftal 1947 uit in Trynw‚lden.Omdat het ontstaan van de voetbalclub Veenwouden op Veenwoudsterwal lag zullen we een aantal foto's plaatsen.
Kees Bosma weer terug op het oude nest, Wietze van der Land, Harm de Boer enz.


V.L.N.R. Rinske v.d. Wal, Bertha Voogd (verloofde van Romke v.d. Wal)
Maaike v.d. Wal, Zittend Dirkje v.d. Wal en Ymkje V.d. Wal


Wieger, Pieter Bijlsma, Ridsert v.d. Veen, Sake Paulusma,
Douwe Hoogeveen, Geert v.d. Veen, Harm Postma


Wieger, Pieter Bijlsma, Ridsert v.d. Veen, Sake Paulusma,
Douwe Hoogeveen, Geert v.d. Veen, Harm Postma ontbreekt.


Uitstapje van jongeling en meisjesvereniging van Veenwoudsterwal.


Pieter Bijlsma en Albert de Groot (op de Kermis)


Boukje Bijlsma met kleinzoon Sape Pranger


Pieter Bijlsma, Theo ? , en Sjoerd de Groot van Veenwoudsterwal


Pieter Bijlsma


Uitstapje van vereniging van Veenwoudsterwal.


2 de rij 4de van links Edzer Paulusma
3de rij 2de van links Geart v/d Leest
Onderste rij helemaal rechts Halbe Westra

Herkend u personen op deze foto laat mij het weten, het zou mooi zijn dat dit kompleet wordt. b.v.d.  
Deze foto is genomen kort na bevrijding (1945) "Veenwoudsterwal"


Feanw‚ldsterw‚l heden


Midden op de foto de loden hel het land boven de loden hel
op de foto daar kan men nog zien hoe dit natuurreservaat verkaveld
was in kleine stukjes land en in gebruik was door diverse personen
van  Veenwoudsterwal, dit is een foto uit het jaar 1944
Op de originele foto zijn zeer veel details te zien, maar helaas kan deze 
foto niet op deze site aangezien deze veel te groot is (Mb)


Voorste rij van links naar rechts:
Meindert Tangerman,Hart Hietkamp,Sybren Venema,mevr.Wiersma.
2e rij?..dan Siebolt Wiersma,Renny Tangerman, ?.. dan Ruurdina de Boer,Nynke
getrouwd met Geert v.d.Leest,?...
Derde rij Geertje Ytsma,Anneke Bruinsma, Sybren en Jikke Broersma, ?..,Romke
Adema en Anna zijn  verloofde, Meint Tangerman en Trien Viersen,
Staand, ?.., Boele v.d. Leest, Geert v.d. Leest, gebr. Piet en Albert
Dijkstra.
Achterste rij ?..,?.., Tjits Posma, Klaas Talma,V.d.Velde en zijn vriendin.

Reisje J.V. en M.V  vermoedelijk zomer 1955


Lofstem Veenwoudsterwal
Voorste rij: Lies Hoekstra, Riemkje Viersen, Ruurdina de Boer,Trienke
Paulusma,Hinke v.d.Wal Paulusma.
2e rij: ?.., Mevr.Bouwer,?..,?...,Mevr.Ytsma.
Staand: Hoeksma,Ytsma,Klaas Talma,Boele v.d.Leest, Harke Alkema,
Doeke Dam,Tjalling Postma.


brassband Excelsior Veenwoudsterwal.
Excelsior is een brassband uit het Friese dorpje Veenwoudsterwal / Feanw‚ldsterw‚l. Op muzikaal gebied vervult zij een regionale functie.


brassband Excelsior Veenwoudsterwal.


brassband Excelsior Veenwoudsterwal.


brassband Excelsior Veenwoudsterwal.


brassband Excelsior Veenwoudsterwal.


Foppe van der Veen brengt de stront "te buiten"


van links naar rechts
Foto's van Kerkeraad en de Zendingscommissie
Voorste rij:  Jel Meidersma,?.., Sjoerd Jacobi, Jacob v.d.Leest, Rieken Venema,Aukje Postumus of Postuma,?...,.
Achterste rij: ?..,?.., Pietje Coop, Eeke..,?.. ,Lammer,Zijlstra.,?..,?..,?..,?..,?...


Feanw‚ldsterw‚l heden


Feanw‚ldsterw‚l heden 


Feanw‚ldsterw‚l heden, links het cafť en rechts wonen Yde en Atsje de Jong


Feanw‚ldsterw‚l heden, Roel en Anna de boer woonden ook aan het begin van Veenwoudsterwal, Roel de Boer had vroeger een peteroliekar, en Harm de Boer heeft hier zijn jeugd doorgebracht. Elders op de website staat ook nog een film.


Toen Heit Alle Ytsma met kinderen, Nu pake Alle Ytsma 
(deze foto is genomen als u Veenwoudsterwal binnenkomt vanaf Veenwouden)


Geeske en Boukje


Gymnastiek vereniging Veenwouden


Gymnastiek vereniging Veenwouden


Gymnastiek vereniging Veenwouden


Gymnastiek vereniging Veenwouden, op de achtergrond het spoorwegstation Veenwouden.

Navigatie
· hiem
· iisclub
· kafee
· fierljeppen
· de streek
· de w‚l
· spoarbrÍge
· doarpsfeest
· beropsfisker
· helling
· De Freia

Feanw‚ldsterw‚l

Geen activiteiten op de Wal, natuurlijk kunt u altijd terecht in Hotel-Cafť 't DŻke-LŻk meer..   


Feanw‚ldsterw‚l contact webmaster Email
hiem · nijs · fytser · links · bŻtenfjild · foto's · skidnis · bedriuwen · fideo · fryskegroun
Copyright 2008 -- Feanw‚ldsterw‚l.nl