hiem side map kontakt

Wolkom op de thŻsside fan Feanw‚ldsterw‚l

Feanw‚ldsterw‚l,

is in doarp dat foar in part yn de gemeente Dantumadiel leit en foar in part
yn Tytsjerksteradiel.

   " Feanw‚lsterw‚l " A little town in the northern part of the NetherlandsFeanw‚ldsterw‚l

Neffens de skiednis wie it sa dat it doarp dat ek wol De W‚l neamd wurdt mei in tsjerke, in skipswerf, in kroech en alderhande oare bedriuwkes tal fan minsken oanlutsen dy’t harren der te wenjen setten. Sa waakste it doarp en koe it selsstannich wurde. Ast troch it doarp kuierst, yn eardere tiden ek wol diepsw‚l neamd, dan kin men merkbite dat de bewenners yn it generaal freonlik binne. Ynwenners dy’t der hikke en tein binne sille inoar altiten de tiid fan de dei sizze of efkes in praatsje oer de hage bygelyks. Ek tidens it doarpsfeest is it te merkbiten dat der in protte mienskipssin is om tegearre it doarp te fersieren.

Sa as oeral ferdwŻn mei de komst fan de grutte winkels en mei de komst fan de auto in protte bedriuwkes ķt it doarp. It kafee hat it allegearre wol oerlibbe en libbet noch as in hert mei boatsjes yn de ferhier dy’t mei minsken troch it omlizzende natoergebiet farre. Ek de iisklub Eendracht is noch tige warber en organisearret tal fan aktiviteiten bygelyks de fakkeltoertocht en wedstriden foar leden. BysŻnder is dat de brassband Excelsior troch alle tiden hinne noch altiten warber is. Fierder is it fytspaad dat de W‚l mei de Trynw‚lden ferbynt ek tige aktueel en it lŻkt in protte minsken op de fyts oan dy’t sa it doarp trochkrķse. De foarrie wenningen bestiet allinnich ķt keaphŻzen en dat docht it doarp wol goed. 

mei dank oant Rynk Bosma

Feanw‚ldsterw‚l is gjin aparte mienskip, "mar De W‚l is oars"  ( Feije Hoekstra )

Navigatie
· hiem
· iisclub
· kafee
· fierljeppen
· de streek
· de w‚l
· spoarbrÍge
· doarpsfeest
· beropsfisker
· helling
· De Freia

Feanw‚ldsterw‚l

Geen activiteiten op de Wal, natuurlijk kunt u altijd terecht in Hotel-Cafť 't DŻke-LŻk meer..   


Feanw‚ldsterw‚l contact webmaster Email
hiem · nijs · fytser · links · bŻtenfjild · foto's · skidnis · bedriuwen · fideo · fryskegroun
Copyright 2008 -- Feanw‚ldsterw‚l.nl